Melding

Stichting Mizaan organiseert onderwijs- en cultuurprojecten die een bijdrage leveren aan de (leer)ontwikkelingen van de leerling. Daarnaast zijn er activiteiten, projecten en bijeenkomsten rondom thema's zoals zorg en wetenschap. Lees hier meer over onze projecten en cursussen.
 
OVER ONS
Stichting Mizaan biedt jongeren een stimulerende en geborgen studieomgeving. De jongeren volgen lessen, net als iedere andere leerling, op een gewone Zaanse middelbare school. Na schooltijd worden ze opgevangen in ons educatiecentrum waar ze onder begeleiding hun huiswerk kunnen maken.
Lees meer over onze kernactiviteiten op onze site.
 
PEDAGOGISCH DOEL
Bij actief en positief burgerschap hoort een evenwichtige identiteit(sontwikkeling). Dat 
wil zeggen dat jongeren een identiteit ontwikkelen die zowel afgestemd op het 
functioneren in de Nederlandse samenleving als binnen de eigen gemeenschap, 
familie en vriendenkring. 
Stichting Mizaan bereidt de jongeren voor op het actief deelnemen aan de samenleving. Als 
verlengde van de thuissituatie van de jongeren gaat Stichting Mizaan uit van de culturele en 
levensbeschouwelijke identiteit van deze jongeren. Aan de hand van deze identiteit 
en de algemeen aanvaarde waarden en normen, wordt gewerkt aan sociaal en 
maatschappelijk gedrag.
 
Hierbij is respect voor zowel eigenheid als diversiteit het uitgangspunt. Hiermee 
wordt ruimte gecreëerd om de eigen culturele achtergrond en religieuze identiteit en 
zijn/haar leefwereld als burger binnen de Nederlandse samenleving te verkennen. 
Stichting Mizaan hecht er aan dat de jongeren zichzelf kunnen zijn en daarmee zelfvertrouwen 
ontwikkelen en zich geaccepteerd voelen binnen de Nederlandse samenleving, 
ongeacht hun afkomst of achtergrond. Daarnaast is het van belang dat deze 
jongeren ook leren omgaan met de diversiteit binnen de samenleving.

CITO TRAININGEN
Dit jaar zullen er in de maanden december t/m februari weer in de weekenden CITO trainingenworden verzorgd voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. De leerlingen worden tijdens de bijeenkomsten individueel begeleidt en geholpen bij het oefenen.