Melding

Stichting Mizaan ontvangt, begeleidt, helpt en verwijst (Turkse) bewoners in Zaanstad vanuit een algemeen emancipatie perspectief. Het doel is hen daarmee meer te laten participeren en integreren (met erkenning van de eigen identiteit) in de Zaanse samenleving.
 
Doelstelling
Bekend is dat de participatie van allochtonen in Zaanstad, vooral op het gebied van werk, onderwijs, beleid en bestuur nog altijd fors te wensen overlaat. Dit houdt de maatschappelijke ongelijkheid tussen allochtonen en autochtonen in stand. Mizaan wil onder andere door het actief betrekken van de doelgroep bij al haar activiteiten die ongelijkheid verkleinen. Daarnaast wil Mizaan een rol spelen in het doorgeven van signalen aan de (lokale)  beleidsontwikkelaars en bestuurders over zaken die in de gemeenschap spelen.
 
Om deze algemene doelstelling te realiseren ontwikkelt Mizaan naar aanleiding van verzoeken en signalen van de achterban projecten op de terreinen waar de - relatieve - achterstand van de doelgroep het grootste is, c.q. waaraan de doelgroep het meeste behoefte heeft. Daarbij moet gedacht worden aan onder de volgende aandachtsgebieden:
 
 
• Het versterken van sociale cohesie en contacten, intern en extern
• Het beleven van de eigen cultuur
• Versterken van het gevoel van eigenwaarde
• Advies, hulpverlening en (door)verwijzing
• Belangenbehartiging
• Betere participatie van doelgroepen
• Adequate aanpak van jongerenproblematiek
• Wegwerken van achterstanden in het onderwijs
• Kadertraining
• Het vergroten van het arbeidsperspectief voor de doelgroep o.a. op het gebied van allochtoon ondernemerschap
• Het bevorderen van onderling begrip en dialoog tussen allochtonen en autochtonen
• Een intermediaire functie vervullen tussen achterban en algemene instellingen
 
Missie en Visie 
 
Stichting Mizaan wil bijdragen aan een duurzame, harmonieuze samenleving en aan de vormgeving van de multiculturele samenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar ons bestuur, vrijwilligers, achterban en bewoners van Zaanstad zich thuis kunnen voelen en waar we in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties activiteiten opzetten en open discussiëren over knelpunten. Wij bieden enthousiaste mensen uit de achterban kansen om hun goede ideeën aan de orde te brengen en samen met ons die ideeën verder te ontwikkelen en vertalen naar concrete activiteiten. Zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen en meer mensen ervan profiteren.
 
Wij zijn een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en met onze omgeving. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze ervaringen delen en doen wat we toezeggen. Dat betekent dat we elkaars verschillende ervaringen respecteren, willen gebruiken, willen delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit.